Algemene Voorwaarden

Versie van 01/03/22

Artikel 1 - Definities

1.1
In deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

 • “Vervoort-Design”: Vervoort-Design –Basilieklaan 149 – 3270 Scherpenheuvel – BTW BE 0549.788.179;
 • “Opdrachtgever” : Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Vervoort-Design in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan;
 • “Overeenkomst” : Iedere contractuele relatie tussen Vervoort-Design en een Opdrachtgever, overeenkomstig artikel 3 van de Algemene Voorwaarden;
 • “Voorwerp” : het (de) goed(eren) en/of de dienst(en) die het voorwerp uitmaken van een Overeenkomst.
 
1.2
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Vervoort-Design aan en Overeenkomsten met Opdrachtgevers, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden door de Opdrachtgever zal zonder gevolg blijven, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke
instemming van Vervoort-Design.
 

1.3
Een afwijking op deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk indien dit duidelijk vermeld staat in de offerte of indien dit op een andere wijze schriftelijk wordt
overeengekomen. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Artikel 2 - Webhosting

2.1
Vervoort-Design plaatst de op vraag van de Opdrachtgever ontwikkelde websites op hosting die beheerd wordt door derden. Bijgevolg zijn
zowel Vervoort-Design als de Opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden van derden.

2.2
Indien de Opdrachtgever de voorwaarden van de derden niet respecteert kan Vervoort-Design een website zonder verdere ingebrekestelling en/of toestemming
offline halen waarbij eventuele kosten en/of schadevergoeding ten laste van Opdrachtgever zullen vallen.

2.3
Vervoort-Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wanprestatie van de hosting in kwestie.

2.4
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord waarin tevens de modaliteiten zullen worden bepaald, staat Vervoort-Design niet in voor het maken van back-ups van data-gegevens.

Artikel 3 - Overeenkomst

3.1
Opdrachten die door Vervoort-Design aanvaard worden, worden omschreven in een vrijblijvende offerte.
Iedere offerte van Vervoort-Design blijft één maand geldig vanaf de uitgiftedatum ervan, tenzij anders
overeengekomen. Offertes zijn persoonlijk en kunnen niet zonder toestemming van Vervoort-Design aan derden ter
inzage verstrekt worden, noch kunnen derden zich op de inhoud ervan beroepen.

3.2
Vervoort-Design behoudt zich het recht, ook gedurende de uitvoering van de Overeenkomst, vooruitbetalingen en/of betalingswaarborgen van de Opdrachtgever
te eisen. Bij weigering behoudt Vervoort-Design zich het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder enige schadevergoeding aan de
Opdrachtgever verschuldigd te zijn.

3.3
Vervoort-Design is gerechtigd de overeengekomen prijzen te herzien in geval onvoorziene omstandigheden, ontstaan buiten haar wil.

3.4
De aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte binnen de geldigheidstermijn ervan brengt de Overeenkomst tot stand. Indien gewenst kunnen Vervoort-
Design en de Opdrachtgever deze Overeenkomst in een afzonderlijk geschrift vastleggen.

3.5
De verbintenissen van Vervoort-Design ingevolge de Overeenkomst zullen door Vervoort-Design uitgevoerd worden van zodra dit voor haar mogelijk is. De in de
offerte opgenomen leveringstermijnen zijn slechts richtinggevend, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. Overschrijding van de leveringstermijn zal in
geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling of tot schadevergoeding, van welke aard ook.

3.6
Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Vervoort-Design mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige,
correcte en duidelijke gegevens aan te leveren.

3.7
Vervoort-Design zal haar verbintenissen ingevolge de Overeenkomst uitvoeren overeenkomstig de regels van de kunst die van toepassing zijn in haar sector. Indien
noodzakelijk voor de goede uitvoering van de Overeenkomst heeft Vervoort-Design het recht bepaalde prestaties te laten uitvoeren door derden.

3.8
Vervoort-Design is vrij voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar alle geleverde eindproducten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
Voorts behoudt Vervoort-Design zich in verband met ontwikkelde websites het recht op een bescheiden credit-vermelding met hyperlink in de voet van elke door
Vervoort-Design opgeleverde website.

Artikel 4 - Prijs en betalingsvoorwaarden

4.1
De facturen van Vervoort-Design zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na datum van de factuur. Eventuele klachten over de factuur of de
werkzaamheden/diensten waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen 8 dagen na datum van de desbetreffende factuur schriftelijk aan Vervoort-Design
kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.

4.2
In geval van niet-tijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 10% per jaar verschuldigd. Bovendien
zal na schriftelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% op de verschuldigde sommen, met een minimum van
100 EUR.

4.3
Bij het ontwerpen van een nieuwe website, behoudt Vervoort-Design zich het recht, bij gebreke aan betaling, de website offline te halen totdat volledige betaling
plaatsgevonden heeft; dit in geval de website reeds vóór volledige betaling op de live server zou geplaatst zijn.

Artikel 5 - Levering en Leveringstermijn

5.1
Vervoort-Design gaat na ontvangst van de schriftelijke opdracht en benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen Voorwerpen en/of diensten en deelt de Opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

5.2
Indien het Voorwerp bestaat uit het ontwerpen van een nieuwe website maakt Vervoort-Design eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de Opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Vervoort-Design. Wanneer de Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Vervoort-Design ervan uit dat de Opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Vervoort-Design over tot het voltooien van de volledige website. Oplevering van de website gebeurt zo spoedig mogelijk na het finaliseren van de ontwikkeling van de website.

5.3
Tussentijdse resultaten worden door Vervoort-Design op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden. Na ontvangst van de laatste betaling wordt de definitieve website op de live server geplaatst.

5.4
Vervoort-Design behoudt de eigendom en het gebruiksrecht van het Voorwerp, ook al is het reeds (op)geleverd, tot volledige betaling van de facturen.

5.5
Bij elke partiële of volledige (op)levering van het Voorwerp, zal de Opdrachtgever deze oplevering op eenvoudige vraag van Design-Vervoort bevestigen. Indien de Opdrachtgever weigert de oplevering te bevestigen, dan kan deze met alle middelen van recht worden bewezen.

Artikel 6 - Intellectuele eigendom

6.1
Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen rusten op de door Vervoort-Design vervaardigde materialen en/of diensten behoren toe aan Vervoort-Design. Bij schending kan een vergoeding door Vervoort-Design bedongen worden.

6.2
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere waaronder begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

6.3
Het door Vervoort-Design vervaardigde materiaal mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Vervoort-Design niet worden bewerkt of verwerkt in andere
websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is, met inbegrip van doch niet beperkt tot de programmeercode van de door Vervoort-Design ontworpen websites en/of toepassingen.

Artikel 7 - Vertrouwelijkheid - Persoonsgegevens

7.1
Vervoort-Design zal geen persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een Overeenkomst verstrekt is aan Vervoort-Design.

7.2
De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de technische, commerciële of andersoortige informatie die hem wordt verstrekt door Vervoort-Design niet te gebruiken, te reproduceren of te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, schriftelijk of mondeling, buiten het kader van de Overeenkomst gedurende de duurtijd ervan.

7.3
De Opdrachtgever zal Vervoort-Design vergoeden voor elk verlies of elke schade die Vervoort-Design zou kunnen oplopen ten gevolge van de niet-naleving door de Opdrachtgever van de verbintenissen in dit artikel 7.

7.4
De vertrouwelijkheidverbintenis van de Opdrachtgever blijft voortbestaan voor een periode van drie jaar na afloop of beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 8 - Duur en Beëindiging

8.1
Indien Vervoort-Design voor de Opdrachtgever een nieuwe website maakt, wordt dit beschouwd als een éénmalige verbintenis die derhalve geen looptijd kent. Er kan uiteraard mondeling of schriftelijk een (op)leveringstermijn worden vastgesteld.

8.2
Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, kent deze Overeenkomst een looptijd van minimaal één jaar, telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de Overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijke worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de betreffende periode.

8.3
Vervoort-Design kan een Overeenkomst met de Opdrachtgever onmiddellijk beëindigen, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, in volgende gevallen:

 • De Opdrachtgever houdt zich niet / onvolledig aan de met Vervoort-Design gesloten Overeenkomst, met inbegrip van onderhavige Algemene Voorwaarden ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarin een termijn van 20 kalenderdagen vooropgesteld wordt om zich in regel te stellen;
 • Ten aanzien van de Opdrachtgever wordt het faillissement aangevraagd of uitgesproken, de Opdrachtgever heeft een gerechtelijk akkoord
  aangevraagd en/of de Opdrachtgever is het vrij beheer over zijn vermogen verloren;
 • De opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of goede zeden en/of plaatst intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of
  pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of
  pornografische inhoud op de door Vervoort-Design ontwikkelde/onderhouden website, of heeft de intentie hiertoe;
 • De opdrachtgever reageert niet op correspondentie van Vervoort-Design.


8.4
In geval van ontbinding behoudt Vervoort-Design zich het recht om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die Vervoort-Design heeft geleden en worden alle vorderingen van Vervoort-Design op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1
De aansprakelijkheid van Vervoort-Design jegens de opdrachtgever is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de met de
betreffende Overeenkomst in rekening gebrachte factuur. Bij periodieke dienstverlening is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de met de betreffende Overeenkomst in rekening gebrachte laatste factuur De Opdrachtgever dient Vervoort-Design hiertoe schriftelijk in gebreke te stellen uiterlijk binnen de 2 maand volgend op de beëindiging van de Overeenkomst.

9.2
Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Vervoort-Design niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

9.3
Vervoort-Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de
Opdrachtgever is aangebracht, noch voor enige vertraging veroorzaakt door het laattijdig aanbrengen van materiaal door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever draagt de aansprakelijkheid voor een eventuele schending van de rechten van derden m.b.t. het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal. Vervoort-Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatig en/of onzorgvuldig gebruik van het aan de Opdrachtgever geleverde Voorwerp.

9.4
Vervoort-Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van datagegevens, noch voor schade in welk vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie of door de inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie.

9.5
Vervoort-Design kan niet aansprakelijk worden gesteld ingeval van een gedeeltelijke of volledige tekortkoming aan haar verplichtingen, indien dit te wijten is aan overmacht. De Opdrachtgever kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Onder “overmacht” dient in dit artikel 9.5 begrepen te worden: iedere niet te voorziene, onvermijdelijke gebeurtenis die buiten de wil van Vervoort-Design om plaatsvindt, die optreedt na de inwerkingtreding van de Overeenkomst en die de gedeeltelijke of gehele vervulling van de verplichtingen van Vervoort-Design onder de Overeenkomst verhindert.

Artikel 10 - Reconversie

10.1
Indien enige verbintenis in deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in de Algemene Voorwaarden, en evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

11.1
De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld krachtens Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2
Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging en uitvoering van de Algemene Voorwaarden wordt uitsluitend beslecht door de rechtbanken van Antwerpen. Vervoort-Design heeft echter eveneens het recht om te dagvaarden voor de rechtbank die bevoegd zou zijn volgens het gemeen recht.